Προσφυγή
Τι μπορώ να κάνω σε αυτό το site ;

  1. να αισθανθώ με αποδείξεις ότι έχω ισχύ και δυνατότητα αποτελεσμάτων ως άτομο και πολίτης.

  2. να μάθω διαδικαστικούς τρόπους ώστε νομίμως να πετύχω την προστασία του ατόμου μου και της οικογένειας μου.

  3. να μάθω διαδικαστικούς τρόπους ώστε νομίμως να πετύχω την προώθηση των στόχων μου ως άτομο και ως πολίτης.

  4. να μπορέσω επιτυχώς να διαχωρίσω την πληροφόρηση που μου είναι απαραίτητη από την προπαγάνδα και τον εκφοβισμό που μου είναι άχρηστοι και άκρως βλαπτικοί.

  5. να πληροφορηθώ διόδους που το σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν για την προστασία μου ως Έλληνα πολίτη ( ή Ευρωπαίο πολίτη ή πολίτη του κόσμου ) από εγχώρια και διεθνή στοιχεία που απειλούν και καταχρώνται τις ικανότητες, ιδιότητες, χρήμα, περιουσία και ενέργεια που κατέχω και παράγω.

Σε αυτό το site υπάρχει η δυνατότητα και παρουσιάζεται η δίοδος μέσω της οποίας ως άτομο και πολίτης οποιασδήποτε εθνικότητος θα αισθανθώ ασφάλεια, υπερηφάνεια, σιγουριά και αυτοδυναμία.

Äåßôå ìå ðïéåò åíÝñãåéåò ðñïóôáôåýïõìå ôïí åáõôü ìáò êáé ôá óõìöÝñïíôá ìáò ïé ïðïßåò åßíáé èÝìá ñïõôßíáò êáé ìáò ãëéôþíïõí ÷ñÞìá, øõ÷éêü Üëãïò áëëÜ êáé ÷ñüíï åðéôõã÷Üíïíôáò óßãïõñá ôïí óêïðü ìáò ìå ôïí ëéãüôåñï äõíáôü êüðï.

ðåñéóóüôåñá>>

 

Δείτε ορισμένα σύντομα και πολύ απλά γεγονότα και πληροφορίες που κάθε ενημερωμένος πολίτης εντός και εκτός της Ελλάδος πρέπει να γνωρίζει ώστε να μην είναι δυνατόν να παραπληροφορείται εύκολα, καθώς και να μπορεί να γνωρίζει τα όρια, υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τις παρακάτω αλήθειες και καταστάσεις..

περισσότερα

 
   

 

Πρόσφατες Καταγελίες

περισσότερα>>